?úμ±?°μ?????£oê×ò3 > á?D?±|±|??×?′óè?

á?D??Do¢??×?′óè?

á?èYòà á???μ? á??¢?a á??-?é á??Y?à á??ù?ê á?é3?÷ á??ééü á?·?·? á??aá? á?′èòa á???éa á??ùò? á??tòí á??£êí á?à?1ú á?áòD? á?D?é÷ á??-?ú á?óêì? á??÷í? á?íò1a á?à??ü á???1a á?3?á÷ á?·òéú á?ò÷àí á??1?÷ á???í? á?êé·ò á??′?? á??ú?? á?àí?ò á?′?1? á???ò÷ á??′?ê á?òY?ù á?ò??a á?è¤ü2 á?á??? á?ì??ì á?D?í¥ á?×?à÷ á?é??£ á?êí2? á?ó?2? á?à?ì? á??ê?? á?3±ì? á?1è?ù á?°?×? á?áè?÷ á?°á?? á?àú1ú á???ì? á????? á?±ùê? á?ê÷?a á????á á??°ò? á??′1? á??3?? á????a á?′?ó? á?′??? á?òí?2 á?éù?? á??ù?? á?è??? á?°?à? á?à¥ì? á??£?· á?ìì?? á?é÷μ- á?o×?? á?ò?×3 á??ê?° á?ì?áù á??÷?ê á??ì?| á?D?ó? á?D??? á?o??? á?òàó? á?ó?ì? á???ê? á?á?1? á??¨oà á?ó?êˉ á?±?òD á??á?è á???à? á????e á?í?°? á???1? á???èY á??t?? á?2??÷ á??-?3 á?ò??ó á??3?? á????D á?èe?? á?o2?ù á?á??? á???è? á?1aá? á?òí?ü á?àí?? á????? á??¨1ú á?á÷à? á??ê?? á??üò÷ á???1a á?óà?¥ á?òà?£ á?èaóe á????? á????? á??°1? á??×?μ á?ó?à? á?ì?èù á?ìúé? á?è?3? á?oàêà á??·?é á????? á??′?° á?ê?°ù á?·÷àí á?±üê? á?ì÷?ü á???óà á?3?2? á??°μ? á????? á?ì?D¤ á?o?ó? á?óàò? á??ùéì á?èY?ó á?ì??a á?2??? á?o?×? á??÷?? á??3?á á??áò£ á?3?2? á?èú?ú á????× á???o? á????a á?òD?? á?í??ó á?2?èó á??ê3? á??á?¨ á?3±?ù á?·??± á?ó?ü2 á???èê á???òy á?à?è? á?3??? á???2? á??à·? á????± á???o? á?èù?ˉ á?ò??¨ á?o?·ò á??êòD á??ü2¨ á?°?o? á?é??¨ á??|ê¢ á??à°2 á??ò?è á????? á??àॠá??úo× á????í á?ìó×? á?′??a á???2¨ á?à×?é á?ì??? á???Dt á??′à? á?1?°? á??¨á? á??|?é á????a á???èà á????? á?à¤?± á?èoè? á?o×?e á??ü?? á?à¤?μ á?éú×? á?°2o? á??t?¢ á?1a?a á??£ò? á???·? á???é° á?é°?° á????ì á?á??? á??yá÷ á?1¢é° á?1a?? á?èà°? á?óêé÷ á???3? á?2?èY á????? á??üo? á?áè×e á??òê? á?ó?3? á??-1ó á?′¨μ- á????? á???ó÷ á???éù á????? á?êèá? á???è? á?ê??? á??êêí á?o??? á??t°á á?êˉ?í á???1ì á?óêo× á?1?°2 á????ì á?D?ó? á?è?1? á????? á??±Dü á??aé? á?ê??? á?ì?D¤ á?·??? á????ê á???oé á?ê÷o? á?á??á á??à?? á???ìì á?áú1? á?1?í? á?êí·? á??óà? á????? á?3±?? á?í?é÷ á?μà?? á?·ò?? á????a á?′?èa á?à÷×? á?·?êˉ á??ú?¨ á?á÷?÷ á?òμéù á???ê¤ á?è?1? á?°??? á?é°?Y á?èa?ò á?è??? á?à?è? á???·á á??é?¨ á??êDT á?D|à? á?ó?1? á?o??í á?ò??÷ á?óà?ò á??è?÷ á?ì??£ á???ò? á?D?ò¢ á????ó á????t á?èoó? á?ò?óy á?2??ó á?2?à? á?êé?á á??ó?· á?è??? á?à?×?

á?D???o¢??×?′óè?

á?ê??t á?ù?óü á?è¤÷ì á?à?á° á?ù??μ á?ê?ü? á?ó??? á???·? á??à?? á?ê??? á????? á?T±?? á???′o á?íeY? á???á° á?±ù?è á?í?êé á????? á?ò??? á?óˉá° á?ò??é á????? á????μ á???áé á?è??a á??ì?ú á?ü?μ? á?×??μ á?ò?ü? á?D?×ó á?°2?- á?à?oé á??éD? á?êéàù á?×ó?à á?é£2ê á?ü°éo á????? á?2ê?? á??Y×? á?ó°?? á????à á??Yü° á??íóü á?ò??? á?aù?? á??2?? á?òàê? á?ò??? á??üD? á?o?í¤ á??ìéo á??μó¢ á?×?í? á??μ?? á?3??t á??ì?? á???ü? á?áa?? á?íeó£ á???ì? á??·àù á?òàóˉ á??é?ò á?ì?è? á?÷ììí á?·?ó- á???ó? á?àù?2 á??¨?ò á?èaD? á?ê?ó° á?2éòe á???à? á?·?ê? á?è¥óY á???ê? á?·òó? á?2éóT á??ü?ò á?è¥à? á?o-ó- á?′o?à á?íòè? á?ó±ì? á??2?ù á????? á??YD? á?ü?÷ì á?×?íò á?éoò? á?íeó± á?í??? á?èa?T á?éaòD á????? á??o?? á?è??? á???·ò á?ó??è á?μ?è? á??ì?? á?ó°?? á?óü?? á?o-áé á????? á????· á?í?èˉ á?ò?è¤ á???ó¨ á???ê? á???·? á??Y?t á??μ?? á??ú?? á??tòà á??Yí? á?′oo? á???áè á????? á?ì?è¤ á???oé á?òe?t á?à?èa á???ü? á??üòD á?áˉ·? á?òà±ì á??t°× á?·ò?Y á??èóü á?è¥?? á?′?3? á?o?óˉ á???è÷ á???×? á??èó? á?ó??? á?o-?? á??àè÷ á?Tè?? á????? á??a?2 á?ì??ê á???Tè á??èü· á??a?? á???à? á???àò á?í¤à? á???ê? á?óêü? á?áaé? á?D?ê? á???2ê á?μ??è á?ó?ü? á??aèá á??à±ù á?êéü? á???è? á?ìí?? á?è??¨ á?aù?? á??£á? á???oì á????? á?ü??? á???áˉ á?è?è′ á?á??? á????? á???ù? á?í??? á???ù? á?oéè¤ á????? á???μ? á?à??? á?ê??t á?ó?ò? á?ó??à á???é£ á?òà?? á??êòD á?òeo- á??Y?¥ á????? á?±ì?? á?ìòü? á???é? á???°× á??tòD á??-e¥ á?ü?à? á????? á?ü·?o á?óˉ?? á?ò?Yo á???T± á?é??? á??y?? á?óTè¤ á???°× á?óT?? á???°2 á????? á??ì3? á????? á?ê??? á???Y? á?ü°·ò á??óü· á??÷ìí á?áa?? á??μ?? á???×? á?é£óT á????? á?·?ó± á???ü? á?e¥à? á???í? á?ê??? á?3??- á?áá?T á?D??μ á???ò? á???T± á???ü· á??÷?? á?áaê? á?òDü? á?ê?á? á?°×?? á?±ù?? á?Yoè? á?D??? á?e¥?μ á?ó??? á????? á?ò?íò á??é?? á???μ? á?à??μ á?íòè? á?è¥ó¨ á????μ á?ó??? á?ü??? á?3?à? á??àê? á?Dàù? á????? á???ìò á?ì?à? á??éí¤ á??¥·ò á?é?ìe á?D?2é á?±ùèˉ á?ê?ó± á?±ùáá á?Tèó- á?2ê?? á???ì? á?áè±ù á??¨?÷ á???áé á?á°?? á???o- á?í¤·? á?aù?? á?óˉóˉ á?àòó£ á?ü·?? á?Yo?? á??è?? á?ê??? á?ò?o? á??í?? á???3? á?′?T± á?í?è? á?ó?′o á?èˉáˉ á??tμ? á???ó¢ á?ò??é á??é?μ á??yò? á?ü·ó° á??ü±ù á?ìò?? á?è¥è? á?°áá? á?ó???

á?D??Do¢??×?′óè?,á?D???o¢??×?′óè?,á?D?100·???×?

?à1?D??¢
1?D??Do¢??×?′óè?,1?D???o¢??×?′óè?,1?D?100·???×?
DtD??Do¢??×?′óè?,DtD???o¢??×?′óè?,DtD?100·???×?
?aD??Do¢??×?′óè?,?aD???o¢??×?′óè?,?aD?100·???×?
ùúD??Do¢??×?′óè?,ùúD???o¢??×?′óè?,ùúD?100·???×?
2?D??Do¢??×?′óè?,2?D???o¢??×?′óè?,2?D?100·???×?